Vrtané studny – Projekční práce
 • slide-02.jpg
 • slide-01.jpg

Projekční práce

Projektovou dokumentaci a posudky zpracovává zkušený odborník

Před započetím vrtných prací je potřeba obstarat mimo jiné projektovou dokumentaci a hydrogeologický posudek. Veškeré tyto dokumenty pro vás rádi zajistíme.

Nejdůležitější části projektu

Projektová dokumentace vrtané studny musí obsahovat dvě části. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena autorizovaným projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství, a dále pak část hydrogeologickou.
K projektu vrtané studny je tedy potřeba zpracovat hydrogeologické posouzení. Toto posouzení musí být rovněž ověřeno, v tomto případě autorizovaným hydrogeologem.

K čemu přesně slouží hydrogeologický posudek?
Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání a optimalizace přítoků podzemních vod s ohledem na okolní studny. Jedině tak vám v případě stavby nové vrtané studny můžeme zajistit přítok vyhledaných podzemních vod.


Průzkum zvolené lokality

V případě, že jsme teprve ve fázi výběru pozemku, měli bychom se obrátit na hydrogeologa působícího v daném kraji. Je předpoklad, že zná místní poměry lépe než hydrogeolog ze vzdálenějších částí republiky, vhodné jsou také informace od sousedů.

V tomto případě hydrogeolog pomůže nejen svou znalostí místních podmínek, ale také nahlédnutím do geologického archívu (hloubky vrtů, průměry vrtů a vystrojení, vydatnost atd.), kde jsou zaznamenána všechna legálně zhotovená díla.

Výsledkem je pro nás informace o předpokládané hloubce hladiny podzemní vody, odhad vydatnosti budoucí studny a případně způsob čerpání pro požadované účely.

Prvním krokem ve vašem potenciálním projektu vodních studní je naše dokončení hydrogeologické studie proveditelnosti, která nám pomůže stanovit vaše potřeby. Je naší povinností jako ohleduplného dodavatele poskytnout vám tento technický úsudek.

Stavba studny začíná pečlivým prozkoumáním pozemku.

Před uzavřením smlouvy a zahájením jakýchkoliv studnařských prací je nutné provedení průzkumu terénu. Ten spočívá v návštěvě pozemku, na kterém se bude stavba studny realizovat, a v určení nejvhodnějšího místa pro vyhloubení studny s ohledem na umístění stávajících studní sousedů a řady dalších projektů, které by mohly nepříznivě ovlivnit kvalitu vaší studny – do vzdálenosti cca 100 m.

Hydrogeolog vs. proutkař?

Nejdůležitější na návrhu studny není jen určit místo, ale také zvolit správnou konstrukci vrtané studny, způsob vyhledání místa pro studnu a takovou technologii hloubení podzemní vody, aby se podzemní voda odebraná novou studnou mohla plynule doplňovat z povodí, byla dostatečně kvalitní a nechyběla jiným studnám v okolí.

 • hydrogeologie je vědní obor na vysoké škole, po jejímž absolvování získává hydrogeolog osvědčení, které ho opravňuje projektovat, provádět a vyhodnocovat hydro-geologický průzkum, zahrnující vyhledávání a posuzování zdrojů podzemní vody a navrhování studní. Vydává hydrogeologický posudek, který je třeba doložit k žádosti o stavbu studny. Při hledání místa pro studnu využívá teoretické znalosti, zkušenosti, ale také velice podrobnou a rozsáhlou geologickou databázi včetně geologických map. Za svou práci nese odpovědnost.
 • zkušenosti ukazují, že dobrých proutkařů je velmi málo, jestli vůbec jsou...

Při rozhodování, zda se obrátit na hydrogeologa, nebo proutkaře, je třeba vzít v úvahu, že proutkař za svou práci nenese jakoukoli odpovědnost. Protože se považujeme za progresivní společnost, snažíme se v dnešní době využívat smysluplnější a hlavně efektivnější prostředky něž jsou služby proutkaře, především z důvodu, že za svoji práci ručíme.


Legislativa vrtaných studní (řazeno chronologicky)

 • hydrogeologický posudek a projekt studny (pro stavební povolení)
 • žádost o koordinované stanovisko k vybudování vrtané studny, které vydává příslušný odbor životního prostředí
 • žádost o vyjádření příslušného Báňského úřadu
 • žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby s potřebnými přílohami
 • žádost o povolení k odběru podzemních vod
 • stavební povolení
 • vyvrtání studny
 • kolaudační souhlas (oznámení užívání stavby)

Proces vrtání

 • Otvor pro vrtací kladivo
 • Technologie vrtání při stavbě studny je práce s mobilní vrtací soupravou s vrtací korunkou o průměru 180 až 300 mm.
 • Po stanovení počátečního bodu vrtání (umístění vrtu) se vrtná souprava, kompresor a vrtací nástroj nastaví a seřídí v příslušném vrtacím bodě.
 • Po úspěšném nastavení se umístí vrtací korunka pracovního pažení, která přechází v ocelovou trubku pracovního pažení 
 • Současně je do vrtu vložen i příklepový vrták, který je na vlastní tyči. Vrtací kladivo nebo korunka (nejnižší a první část) spolu s korunkou pracovního pažení jsou osazeny průmyslovými diamanty.
 • V závislosti na typu půdy se používají různé korunky.
 • Po šroubovém připojení je uveden do provozu kompresor, který je s vrtnou soupravou spojen hadicí kompresoru.
 • Výkon závisí na typu půdy od 16 do 26 bar.
 • Nyní jsou vrtací kladivo a korunka pracovního pažení uvedeny do provozu (točí se proti sobě) a stlačený vzduch je přiváděn do spodní části vrtu vnitřním vedením.
 • Vrtáky mají proplachovací otvory pro stlačený vzduch.
 • Řezy jsou dopravovány na povrch v prstenci mezi tyčemi a pouzdrem.
 • Vrtání kladivem na tyči a potrubí s hydraulickým otočným talířem probíhá současně, dokud není dosaženo konce potrubí a tyče.
 • Tyč, na které je kladivo umístěno, je nyní našroubována a nasazena nová tyč a stejně tak potrubí.
 • Tento proces se opakuje do finální hloubky.
 • Během procesu vrtání je rozpoznáno, kde je zaznamenána vodonosná vrstva. V této oblasti bude později nainstalována filtrační trubice.
 • Po dosažení finální hloubky je tyč s vrtacím kladivem odstraněna a do vrtu je vložena PVC trubka, která je v oblasti vodonosné vrstvy vhodně perforována.
 • Ocelová trubka pracovního pažení na konci s korunkou je odstraněna a je proveden filtrační obsyp dle technologického postupu, který závisí na místních podmínkách.