Často kladené dotazy
 • slide-01.jpg
 • slide-02.jpg

Často kladené dotazy

Jaká má být konstrukce vrtu?

Prostor mezi pažnicí a stěnou vrtu se vyplňuje materiálem, který vytváří kolem pažnice vodorovnou klenbu, tlačí na horninu a zabraňuje jí v pohybu. Kdyby se hornina pohnula, zničila by umělohmotnou pažnici a vrt by se zavalil. Výplň mezi pažnicí a stěnou vrtu se projektuje tak, aby měla v potřebné hloubce filtrační, anebo těsnící funkci. Na vnitřním průměru pažnice závisí výkonnost ponorného čerpadla. Pro čerpané množství do 1litru za sekundu musí mít pažnice světlost 100 až 150 mm. Při menším průměru by se do vrtu nevešlo čerpadlo a při větším průměru by ho obtékající voda nestačila chladit. Pro velká výkonová čerpadla musí být vnitřní průměr pažnice větší.


Jaký nejmenší průměr vrtu je potřeba?

Průměr otvoru vrtu není totožný s vrtným průměrem. Je menší o stěnu pažnice (trubky, která vrt vyztužuje) a o prostor mezi pažnicí a stěnou vrtu. Vrtaný průměr musí být tak velký, aby umožnil spolehlivé vyplnění prostoru mezi pažnicí a stěnou vrtu. Zrnitost filtračního obsypu se volí tak, aby jím mohlo projít 80 až 90 % zrn okolní zvodnělé horniny. Po odpískování vrtu se kolem něho vytvoří přirozený filtr, pozvolna přecházející do okolního prostředí. Kromě toho slouží obsyp k vytvoření vodorovné klenby, která podpírá horninu a brání jejímu usmýknutí přitékající vodou. Tím podstatně zvyšuje životnost vrtu.


Je třeba pro vrtání speciální povolení?

Ano, je. Vrtané studny jsou ve většině případů hluboké do 30m, ale pokud hydrogeolog navrhne studnu hlubší, nebo se při provádění průzkumného vrtu zastihne vydatný přítok hlouběji než výše zmíněná hranice 30 m, je potřeba speciální oprávnění od příslušného Báňského úřadu pro vrtání hornickým způsobem.

 • pokud se očekává, že hloubka vrtu přesáhne hranici 30 m, má vrtařská firma povinnost požádat příslušný Báňský úřad o vyjádření.
 • při vrtech pro tepelná čerpadla, kdy se hranice 30 m přesáhne prakticky vždy a potřeba hloubky vrtu pro zajištění účinnosti TČ je mnohem větší (cca 100 - 150 m), je toto oprávnění nutné.

Budu mít poškozené nebo znečistěné okolí vrtu?

Od nás nebudete. Při vrtání, pokud je třeba, používáme odvod vývrtku tzv. preventrem, který umístíme co nejdále od domku či chaty, při výplachu vrtu tedy nedochází k nekontrolovaným gejzírům vody.
Naše vrtné soupravy jsou samohybné, s gumovými pásy. To má za následek jen velmi malé poškození podkladu. Vždy po sobě uklidíme.


Je možno na pozemku vrtat kdekoli, kde ukázal proutkař?

 • není, protože umístění studny musí splňovat podmínky územního a stavebního povolení. Na příslušném stavebním úřadě získáme informace o podmínkách potřebných pro povolení ke zřízení vlastní studny.
 • Studna se umísťuje v předepsaných vzdálenostech od el. vedení nebo zdrojů znečištění, např. od žumpy, septiků, potrubí vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky, od nádrže tekutých paliv pro vytápění, od veřejných pozemních komunikací a pod., takže pro vlastní realizaci zbývá ve většině případů mnohem méně místa než bylo původně zamýšleno. Pokud tedy není možno vrtat na původním určeném místě z důvodu výše zmíněných omezení, je třeba, aby hydrogeolog připravil vyjádření k žádosti o výjimku z vyhlášky.

Máme na pozemku všude skálu, je to problém pro vrtání?

 • tak to rozhodně problém není, protože vrtání ve skále (soudržných horninách) je mnohem účinnější než vrtání v jílovito-písčitých (nesoudržných) horninách, které je potřeba speciální vrtací technikou tzv. přidržet proti sesouvání. Toto přidržení se zpravidla provádí rotační ocelovou pažnicí, která se po ukončení vrtných prací vyjme.
 • od nás tedy nečekejte tolik oblíbené: narazili jsme na tvrdé, je potřeba připlatit ... studna, která je vyvrtaná celá ve skále, je totiž zpravidla levnější než studna vrtaná v měkkém materiálu.

Je pravda, že čím větší průměr, tím více vody, tedy větší vydatnost?

Není tomu tak, PVC trubky s atestem pro pitnou vodu, kterými se vystrojují vrty, slouží pouze jako přívodní medium vody, ne jako zásobárna. Zásoba vody je v kolektoru, tj. horninovém prostředí, jímž voda proudí. Vydatnost studny tedy závisí především na geologických poměrech dané lokality a správně zvolené technologii vrtání, tzn.:

 • vrtání dostatečným průměrem • vycentrování trubek, které zajistí rovnoměrné obsypání filtračního obsypu v celém mezikruží
 • obsyp mezikruží filtračním materiálem, kde je třeba určit vhodnou zrnitost a dostatečné množství 
 • kvalitní obsyp filtračním materiálem, který je velmi důležitý pro zajištění kvality a dlouhé životnosti vrtané studny 
 • důsledné provedení tzv. cementační zátky proti vniku povrchové vody a tím zamezení případné kontaminace spodní vody vodou povrchovou
 • naše nejpoužívanější průměry PVC trubek jsou 125, 140, 160 mm, kde průměry 125 a 140 mm jsou bohatě dostačující pro rodinné domy, chaty a chalupy
 • trubky o průměru 160 mm používáme pro vystrojení obecních a průmyslových studní a provozů s velkými odběry vody
 • pro běžné zásobování vodou bývá tedy zbytečné vystrojení velkými průměry PVC trubek, zbytečně to navyšuje náklady na realizaci
 • nevrtáme hlouběji než je potřeba. Již v průběhu samotného vrtání můžeme zákazníka informovat o podloží a provést ho jednotlivými vrstvami až do vodonosné vrstvy. Zákazník tak má vizuální kontrolu o průběhu vrtání.